2.00
HKIN 457
Coaching Experience

HKIN 457A Coaching Experience I (1 sem. hr.) (0-3 or 0-3)

HKIN 457B Coaching Experience II (2 sem. hrs.) (0-6 or 0-6)